Over thuisteam twente

Over Thuisteam Twente (ANBI) – Visie – Missie – Verantwoording – Bestuur

Doelstelling – Meerjarenplan 2022-2025 – Statuten – Kamer van Koophandel

Stichting Thuisteam Twente heeft ten doel het in het algemeen belang uitvoeren en doen uitvoeren van thuiszorg, waaronder onder meer begrepen het verzorgen en begeleiden van hulpbehoevenden en mantelzorgers. De dienstverlening wordt geboden op grond van een zorgovereenkomst en ingevuld vanuit het met de cliënt op te stellen ondersteuningsplan. Dit plan wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd. Op de arbeidsverhoudingen tussen Thuisteam Twente en haar medewerkers is de CAO VVT van toepassing.

Leidraad bij de realiseren van de doelstelling is het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Dit meerjarenplan geeft onze richting aan. In de statuten van de stichting staan de kaders bepaald. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56754582 (RSIN 852291851).

Het kantoor Thuisteam Twente is gevestigd aan de Schuttenstraat 7, 7607 JA Almelo.

Kwaliteitsrapport – Jaarverslag – Jaarrekening – Accountantscontrole

Op basis van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg stelt Thuisteam Twente jaarlijks een kwaliteitsrapportage op. Zie rapportage 2017-2018 kwaliteitskader GZ.

Elk jaar legt het bestuur verantwoording af middels een jaarverslag. Ook wordt een jaarrekening opgesteld waarin de financiële gang van zaken wordt verantwoord. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant van Eshuis Accountants. Download via onderstaande links:

2022 – Thuisteam Twente – jaarverslag – jaarrekening – accountantsbeoordeling

2021 – Thuisteam-Twente – jaarverslag – jaarrekening – accountantsbeoordeling

2020 – Thuisteam-Twente – jaarverslag – jaarrekening – accountantsbeoordeling

2019 – Thuisteam Twente – Jaarverslag – Jaarrekening 2019 – Accountantsbeoordeling

2018 – Thuisteam Twente – Jaarverslag – Jaarrekening 2018 – Accountantsbeoordeling

2017 – Thuisteam Twente – Jaarverslag – Jaarrekening 2017 – Accountantsbeoordeling

2016 – Thuisteam Twente – Jaarverslag – Jaarrekening – Accountantsbeoordeling

2015
– jaarverslag Thuisteam Twente over 2015
– de controleverklaring van accountant over 2015
– accountantsverslag en jaarrekening over 2015

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Thuisteam Twente wordt gevormd door dhr. Gert Mensink (directeur / bestuurder). De bestuurder is per mail bereikbaar via gertmensink@thuisteamtwente.nl.

De bestuurder is aangesteld door de Raad van Toezicht. Voor de werkzaamheden ontvangt de bestuurder een (door de Raad van Toezicht vastgestelde) beloning conform de CAO VVT (schaal FWG 65). De RvT is terughoudend bij het vaststellen van de hoogte van de bezoldiging van de bestuurder. De raad van toezicht geeft zich er rekenschap van dat de bestuurder functioneert in een maatschappelijke organisatie, die aan een publiek doel werkt. De beloning blijft ruim binnen de kaders zoals opgenomen in de Wet Normering Topinkomens. Voor de verantwoording van de beloning van de bestuurder verwijzen wij u naar de jaarrekening.

Raad van Toezicht

Thuisteam Twente heeft een Raad van Toezicht die het beleid en de werkwijze van Thuisteam Twente in de gaten houdt.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
– mw. dr. Coby Nell (voorzitter)
– dhr. Dick Ekkel
– dhr. mr. Lorenz Wiggers FB
de Raad van Toezicht is per mail bereikbaar via rvt@thuisteamtwente.nl.

De voorzitter en de leden van de Raad van toezicht kunnen een vergoeding voor de werkzaamheden vaststellen binnen de kaders, zoals gesteld in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, november 2015 (WNT-2 Regeling). De RvT stelt zelf de bezoldiging voor de RvT-leden en RvT-voorzitter vast en maakt daarbij zijn eigen afwegingen. Hierbij houdt de RvT rekening met de zwaarte van de functie van de RvT, de werkbelasting en de wettelijke bezoldigingsmaxima. De RvT is terughoudend bij het vaststellen van de hoogte van zijn bezoldiging. Temeer daar de RvT zijn eigen bezoldiging vaststelt. De raad van toezicht geeft zich er rekenschap van dat hij functioneert in een maatschappelijke organisatie, die aan een publiek doel werkt. In 2017 heeft alleen de voorzitter van de Raad van Toezicht bezoldiging ontvangen, de verantwoording is opgenomen in de jaarrekening.

Cliëntenraad

Thuisteam Twente heeft een onafhankelijke Cliëntenraad die meekijkt en meedenkt bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. Op deze wijze hebben cliënten invloed op het beleid binnen Thuisteam Twente. In sommige gevallen heeft de cliëntenraad ook een meebeslissende stem. Daarom is het belangrijk dat de cliëntenraad ondersteuning krijgt. Thuisteam Twente heeft deze ondersteuning uitbesteed aan Stichting CliëntOndersteuning Twente. :
– mw. Marian de Vries (geregistreerd cliëntondersteuner)
– dhr. Coen Mulder
– dhr. Cees Schlosser (mantelzorger)
– dhr. John Oude Breuil
De cliëntenraad is per mail bereikbaar via cliëntenraad@thuisteamtwente.nl.

Cliëntentevredenheid

Thuisteam Twente vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Elke twee jaar meet het onafhankelijke onderzoeksbureau Triqs de cliënttevredenheid. Een goed cijfer is mooi, maar als Thuisteam Twente gebruiken we dit onderzoek vooral om verbeterpunten te zoeken. Het streven is dan ook om bij een volgend onderzoek minimaal hetzelfde resultaat te behalen, maar het liefst nog beter.

Klik hier voor de samenvatting van de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2022

Klik hier voor de samenvatting van de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2020

Klik hier voor de samenvatting van de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Cliëntondersteuning

Thuisteam Twente hecht grote waarde aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Waar mogelijk wordt actief gewezen op de onafhankelijke ondersteuning door vrijwilligers van Almelo Sociaal. Soms is de situatie dusdanig complex, dat professionele ondersteuning nodig is. Cliënten met een Wlz indicatie ontvangen deze ondersteuning van een professional van bijvoorbeeld Stichting CliëntOndersteuning Twente. Dit wordt gefinancierd door het Menzis Zorgkantoor. Ook cliënten met een indicatie Beschermd Wonen hebben soms behoefte aan professionele ondersteuning. Omdat de gemeente Almelo hier niet in voorziet, betaalt Thuisteam Twente deze ondersteuning. Om de onafhankelijkheid te waarborgen pleit Thuisteam Twente voor meer variatie in cliëntondersteuning, met de bijbehorende financiering.

Kwaliteitskeurmerken

Keurmerk Beschermd Wonen

anbiknipsel-1

Thuisteam Twente is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling

Direct contact

Direct een bericht sturen aan Thuisteam Twente? Dat kan. Vul hieronder uw bericht en gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Klik hier. captcha txt