Over Thuisteam Twente


Over Thuisteam Twente – visie – missie – verantwoording – bestuur

Doelstelling – Meerjarenplan 2016 – 2018 – Statuten – Kamer van Koophandel

Stichting Thuisteam Twente heeft ten doel het in het algemeen belang uitvoeren en doen uitvoeren van thuiszorg, waaronder onder meer begrepen het verzorgen en begeleiden van hulpbehoevenden en mantelzorgers. De dienstverlening wordt geboden op grond van een zorgovereenkomst en ingevuld vanuit het met de cliënt op te stellen ondersteuningsplan. Dit plan wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd. Op de arbeidsverhoudingen tussen Thuisteam Twente en haar medewerkers is de CAO VVT van toepassing.

Leidraad bij de realiseren van de doelstelling is het meerjarenplan 2016-2018. Dit meerjarenplan geeft onze richting aan. In de statuten van de stichting staan de kaders bepaald. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56754582 (RSIN 852291851).
Voor de jaren 2017 – 2018 staan de volgende doelen uitgewerkt in het uitgebreide meerjarenplan:
1. Schaalgrootte realiseren
2. Scherper Profiel van onze organisatie communiceren
3. Continuering levering van ZorgInNatura binnen domeinen Wlz, WMO BW en WMO
4. Aanhoudende aandacht voor versterking van de kwaliteit van de zorg
5. Verdere versterking van ondersteunende processen
6. Ons zorgaanbod positioneren vanuit perspectief Doelgroepen
7. Ons zorgaanbod positioneren vanuit perspectief Markten
8. Ontwikkelen van ‘Eigenaarschap’ als middel om onze medewerkers te binden en te motiveren.

Het kantoor Thuisteam Twente is gevestigd aan de Schuttenstraat 7, 7607 JA Almelo.

Jaarverslag, jaarrekening, accountantscontrole

Elk jaar legt het bestuur verantwoording af middels een jaarverslag. Ook wordt een jaarrekening opgesteld waarin de financiële gang van zaken wordt verantwoord. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant.
Download via onderstaande links:

2017
2017 – Thuisteam Twente – Jaarverslag – Jaarrekening 2017 – Accountantsbeoordeling

2016
2016 – Thuisteam Twente – Jaarverslag – Jaarrekening – Accountantsbeoordeling

2015
jaarverslag Thuisteam Twente over 2015
de controleverklaring van accountant over 2015
accountantsverslag en jaarrekening over 2015

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Thuisteam Twente wordt gevormd door
– dhr. Gert Mensink (directeur / bestuurder)
De bestuurder is per mail bereikbaar via gertmensink@thuisteamtwente.nl

De bestuurder is aangesteld door de Raad van Toezicht. Voor de werkzaamheden ontvangt de bestuurder een (door de Raad van Toezicht vastgestelde) beloning conform de CAO VVT (schaal FWG 60). De RvT is terughoudend bij het vaststellen van de hoogte van de bezoldiging van de bestuurder. De raad van toezicht geeft zich er rekenschap van dat de bestuurder functioneert in een maatschappelijke organisatie, die aan een publiek doel werkt. De beloning blijft ruim binnen de kaders zoals opgenomen in de Wet Normering Topinkomens. Voor de verantwoording van de beloning van de bestuurder over 2017, verwijzen wij u naar de jaarrekening.

Raad van Toezicht

Thuisteam Twente heeft een Raad van Toezicht die het beleid en de werkwijze van Thuisteam Twente in de gaten houdt.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
– mw. drs. Pauli Mohr (voorzitter)
– dhr. Dick Ekkel
– dhr. mr. Lorenz Wiggers FB
de Raad van Toezicht is per mail bereikbaar via rvt@thuisteamtwente.nl

De voorzitter en de leden van de Raad van toezicht kunnen een vergoeding voor de werkzaamheden vaststellen binnen de kaders, zoals gesteld in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, november 2015 (WNT-2 Regeling). De RvT stelt zelf de bezoldiging voor de RvT-leden en RvT-voorzitter vast en maakt daarbij zijn eigen afwegingen. Hierbij houdt de RvT rekening met de zwaarte van de functie van de RvT, de werkbelasting en de wettelijke bezoldigingsmaxima. De RvT is terughoudend bij het vaststellen van de hoogte van zijn bezoldiging. Temeer daar de RvT zijn eigen bezoldiging vaststelt. De raad van toezicht geeft zich er rekenschap van dat hij functioneert in een maatschappelijke organisatie, die aan een publiek doel werkt. In 2017 heeft alleen de voorzitter van de Raad van Toezicht bezoldiging ontvangen, de verantwoording is opgenomen in de jaarrekening.

Cliëntenraad

Thuisteam Twente vindt het belangrijk dat de belangen van haar cliënten goed worden behartigd. Daarom is er een onafhankelijke cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad bestaat uit:
– mw. Agnes Olthof
– dhr. Coen Mulder
– vacature

De cliëntenraad is per mail bereikbaar via cliëntenraad@thuisteamtwente.nl

Cliëntentevredenheid: 8,7

In 2016 heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau Triqs een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. Cliënten geven Thuisteam Twente gemiddeld een 8,7. Dat is een mooi cijfer, maar het is geen reden om achterover te leunen. Integendeel… Het is een prikkel om de volgende keer minimaal zo’n mooi cijfer te behalen. En op de onderdelen die nog niet zo hoog scoren, een hoger cijfer te realiseren.

Kwaliteitskeurmerken

NEN-en-ISO 9001:2015

Keurmerk Beschermd Wonen

 

Cliëntondersteuning

Thuisteam Twente hecht grote waarde aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Waar mogelijk wordt actief gewezen op de onafhankelijke ondersteuning door vrijwilligers van Almelo Sociaal. Soms is de situatie dusdanig complex, dat professionele ondersteuning nodig is. Cliënten met een Wlz indicatie ontvangen deze ondersteuning van een professional van bijvoorbeeld Stichting CliëntOndersteuning Twente. Dit wordt gefinancierd door het Menzis Zorgkantoor. Ook cliënten met een indicatie Beschermd Wonen hebben soms behoefte aan professionele ondersteuning. Omdat de gemeente Almelo hier niet in voorziet, betaalt Thuisteam Twente deze ondersteuning. Om de onafhankelijkheid te waarborgen pleit Thuisteam Twente voor meer variatie in cliëntondersteuning, met de bijbehorende financiering.

 

 

Print Friendly, PDF & Email